اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,114,010
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,885,990
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,230,867,204,828
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,584
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,822
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,024,861
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/26 1,014,584 1,012,822 12,039 9,770 71,178,121 0 64,807,671 9,114,010 9,230,867,204,828
  2 1397/05/25 1,014,092 1,012,329 12,155 35,048 71,168,351 5,044 64,807,671 9,104,240 9,216,482,701,390
  3 1397/05/24 1,013,603 1,011,836 12,284 38,970 71,133,303 17,251 64,802,627 9,074,236 9,181,640,004,458
  4 1397/05/23 1,013,120 1,011,343 11,360 37,665 71,094,333 27,656 64,785,376 9,052,517 9,155,197,297,658
  5 1397/05/22 1,012,596 1,010,850 11,137 55,944 71,056,668 27,317 64,757,720 9,042,508 9,140,621,976,716
  6 1397/05/21 1,012,137 1,010,357 11,842 64,531 71,000,724 16,366 64,730,403 9,013,881 9,107,240,328,780
  7 1397/05/20 1,011,624 1,009,863 11,320 0 70,936,193 35,640 64,714,037 8,965,716 9,054,143,618,168
  8 1397/05/19 1,011,137 1,009,370 12,002 8,544 70,936,193 0 64,678,397 9,001,356 9,085,702,845,416
  9 1397/05/18 1,010,643 1,008,877 12,113 26,495 70,927,649 9,229 64,678,397 8,992,812 9,072,637,000,169
  10 1397/05/17 1,010,148 1,008,384 12,211 51,359 70,901,154 34,568 64,669,168 8,975,546 9,050,792,845,323
  11 1397/05/16 1,009,661 1,007,891 11,779 51,800 70,849,795 24,949 64,634,600 8,958,755 9,029,447,339,565
  12 1397/05/15 1,009,076 1,007,398 11,731 70,121 70,797,995 44,199 64,609,651 8,931,904 8,997,978,715,447
  13 1397/05/14 1,008,552 1,006,905 11,707 61,212 70,727,874 30,733 64,565,452 8,905,982 8,967,479,718,453
  14 1397/05/13 1,008,021 1,006,411 10,950 0 70,666,662 62,200 64,534,719 8,875,503 8,932,401,813,177
  15 1397/05/12 1,007,528 1,005,918 10,821 18,281 70,666,662 0 64,472,519 8,937,703 8,990,593,739,806
  16 1397/05/11 1,007,038 1,005,425 10,952 34,752 70,648,381 1,827 64,472,519 8,919,422 8,967,809,323,760
  17 1397/05/10 1,006,548 1,004,932 11,086 57,874 70,613,629 13,906 64,470,692 8,886,497 8,930,324,022,070
  18 1397/05/09 1,006,037 1,004,439 12,742 47,583 70,555,755 21,668 64,456,786 8,842,529 8,881,783,659,535
  19 1397/05/08 1,005,503 1,003,946 10,745 48,964 70,508,172 79,339 64,435,118 8,816,614 8,851,405,853,038
  20 1397/05/07 1,005,017 1,003,453 8,837 70,540 70,459,208 25,336 64,355,779 8,846,989 8,877,533,493,468
   
   ارتباط با صندوق