ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 239,857 2.69 458,063 6.64 460,685 7.44 459,919 7.58
اوراق 3,640,724 40.91 4,344,701 62.99 4,651,786 75.14 4,636,176 76.46
وجه نقد 3,385,957 38.05 1,682,794 24.39 647,770 10.46 637,651 10.51
سایر دارایی ها 76,016 0.85 28,201 0.4 16,392 0.26 11,551 0.19
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 233,085 2.61 435,119 6.3 442,613 7.14 449,686 7.41
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد