ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/03 471,970 6.45 % 4,099,624 56 % 228,876 3.13 % 2,500,738 34.16 % 19,397 0.26 % 428,315 5.85 %
2 1397/12/02 471,948 6.45 % 4,097,871 56 % 228,813 3.13 % 2,500,738 34.17 % 18,179 0.25 % 428,293 5.85 %
3 1397/12/01 471,927 6.4 % 4,096,311 55.56 % 287,208 3.9 % 2,500,468 33.91 % 17,197 0.23 % 428,271 5.81 %
4 1397/11/30 456,507 6.09 % 4,102,851 54.69 % 385,192 5.13 % 2,541,692 33.88 % 15,690 0.21 % 412,512 5.5 %
5 1397/11/29 452,617 5.86 % 4,101,663 53.12 % 385,085 4.99 % 2,767,531 35.84 % 14,546 0.19 % 408,816 5.29 %
6 1397/11/28 450,030 5.94 % 4,099,865 54.11 % 441,408 5.83 % 2,502,073 33.02 % 83,380 1.1 % 407,485 5.38 %
7 1397/11/27 261,525 3.44 % 4,097,358 53.91 % 468,998 6.17 % 2,500,827 32.9 % 271,948 3.58 % 236,739 3.11 %
8 1397/11/26 519,220 6.83 % 4,095,115 53.85 % 473,816 6.23 % 2,505,950 32.95 % 10,524 0.14 % 478,235 6.29 %
9 1397/11/25 519,220 6.83 % 4,093,366 53.85 % 473,685 6.23 % 2,505,950 32.97 % 9,187 0.12 % 478,235 6.29 %