ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/30 459,919 7.59 % 4,636,176 76.46 % 320,886 5.29 % 637,651 10.52 % 8,520 0.19 % 449,686 7.42 %
2 1398/01/29 459,804 7.59 % 4,634,635 76.47 % 320,797 5.29 % 637,651 10.52 % 8,192 0.19 % 449,571 7.42 %
3 1398/01/28 459,690 7.57 % 4,653,801 76.68 % 332,631 5.48 % 615,464 10.14 % 7,865 0.18 % 449,456 7.41 %
4 1398/01/27 463,272 7.63 % 4,648,641 76.51 % 337,319 5.55 % 615,653 10.13 % 10,636 0.22 % 452,817 7.45 %
5 1398/01/26 461,667 7.57 % 4,644,277 76.16 % 366,638 6.01 % 615,400 10.09 % 9,873 0.21 % 455,314 7.47 %
6 1398/01/25 455,387 7.45 % 4,651,143 76.06 % 371,573 6.08 % 630,362 10.31 % 6,710 0.16 % 449,184 7.35 %
7 1398/01/24 455,666 7.44 % 4,650,558 75.89 % 371,472 6.06 % 615,202 10.04 % 34,956 0.62 % 449,405 7.33 %
8 1398/01/23 454,497 7.41 % 4,650,687 75.82 % 379,462 6.19 % 615,137 10.03 % 34,346 0.61 % 448,085 7.3 %
9 1398/01/22 454,468 7.41 % 4,649,149 75.82 % 379,359 6.19 % 615,137 10.03 % 34,021 0.6 % 448,056 7.31 %
10 1398/01/21 454,468 7.4 % 4,647,612 75.7 % 388,308 6.33 % 615,091 10.02 % 33,695 0.6 % 448,056 7.3 %