مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع 30-08-1397 صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1397/11/27
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/08/30
3 دعوت به جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/08/20
4 صورتجلسه مجمع مورخ 19-03-1397در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر 1397/04/16
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/03/21
6 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/03/07
7 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1397/01/29
8 صورتجلسه مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1397/01/28
9 دعوت به مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/01/07
10 صورتجلسه مورخ 23-12-96 در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/27
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 23-12-1396 دریافت خبر 1396/12/27
12 دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/12/22
13 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر 1396/12/12
14 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر 1396/12/12
15 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 07-11-1396 دریافت خبر 1396/11/07
16 دعوت به جلسه مجمع مورخ 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/10/24
17 صورتجلسه مجمع 06-10-96 صندوق اندوخته ملت در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1396/10/18
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 06-10-1396 دریافت خبر 1396/10/06
19 دعوت به جلسه مجمع مورخ 06-10-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/09/22
20 صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1396/09/12
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 27-08-1396 دریافت خبر 1396/08/27
22 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/08/24
23 دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/08/17
24 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/07/15
25 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/06/27
26 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1396/04/03
27 صورتجلسه مجمع مورخ 26-01-1396 در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ 1398/12/01 و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر 1396/02/26
28 صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1395 در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر 1396/02/06
29 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/26
30 دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/15
31 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1395/12/18
32 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1395/12/18
33 دعوت به جلسه مجمع مورخ 25-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/15
34 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/07
35 دعوت به جلسه مجمع مورخ 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/11/24
36 صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 31-05-1395 دریافت خبر 1395/09/29
37 صورتجلسه مجمع مورخ 19-08-1395در خصوص افزایش سقف واحد به 100 میلیون واحد دریافت خبر 1395/09/22
38 صورتجلسه مجمع 12-08-1395 - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1395/09/22
39 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/15
40 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/10
41 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/08
42 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/03
43 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/07/25
44 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-07-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/06/31
45 صورتجلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1395/06/29
46 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/05/10
47 صورتجلسه مورخ 19-03-95 در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر 1395/05/03
48 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/04/29
49 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/19
50 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1395 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/10
51 صورتجلسه مورخ 27-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1394/09/10
52 صورتجلسه مورخ 18-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر 1394/09/03
53 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1394/08/27
54 دعوت به جلسه ی مجمع مورخ 27-08-1394 دریافت خبر 1394/08/18
55 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1394/08/12
56 دعوت به جلسه مجمع مورخ 18-08-1394 دریافت خبر 1394/08/09
57 صورتجلسه مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر 1394/07/06
58 تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/04
59 تاييد صورتجلسه مجمع مورخ94/05/14 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1394/06/30
60 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 14-05-1394 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1394/05/14
61 برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر 1394/05/05
62 برگزاري مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر 1394/01/30
63 صورتجلسه مورخ 02-12-93 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر 1393/12/17
64 جلسه مجمع مورخ 93/11/05 در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر 1393/12/11
65 برگزاری مجمع مورخ 1393/12/02 دریافت خبر 1393/11/21
66 صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-1393تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1393/11/13
67 جلسه مجمع مورخ 1393/07/12 در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر 1393/10/10
68 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 28-08-1393 دریافت خبر 1393/09/22
69 برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28 دریافت خبر 1393/08/17
70 برگزاري مجمع دریافت خبر 1393/07/02
71 تغییر در بند 4-2 امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1393/01/05
72 جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر 1392/12/03
73 صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر 1392/12/03
74 صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر 1392/10/03
75 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ 1392/05/22 دریافت خبر 1392/06/25
76 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر 1392/03/21
77 جلسه مجمع عمومی مورخ 1391/09/30 دریافت خبر 1391/12/01
78 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26، افزایش نرخ بازدهی صندوق به 20 درصد دریافت خبر 1391/07/02
79 جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1390/12/02