دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق اندوخته ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند:
متن خبر

 

مدیران سرمایه گذاری صندوق اندوخته ملت به شرح ذیل تغییر یافت:

جناب آقای رسول رحیم نیا

جناب آقای حمید یثربی فر

جناب آقای مهدی عبدی هنجنی

پیوست