ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 234,933 2.62 410,221 5.38 452,701 6.05 471,970 6.44
اوراق 3,621,769 40.41 4,396,189 57.74 4,089,928 54.66 4,099,624 56
وجه نقد 3,432,984 38.3 2,324,115 30.52 2,395,542 32.01 2,500,738 34.16
سایر دارایی ها 77,061 0.85 91,997 1.2 28,321 0.37 19,397 0.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 228,531 2.55 401,657 5.27 427,546 5.71 428,315 5.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد